KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

I.                   Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak NORM Mühendislik Makine San. Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. (Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II.                Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Toplanan kişisel veriler; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, acil durumların  yönetilmesi, mal ve hizmet satış/alış sürecinin yürütülmesi, ücret politikasının ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, iş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması ile bu süreçlerin denetimi, ürün pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temin edilmesi amaçlarıyla, Şirketimizin ticari faaliyetlerini sürdürmek çerçevesinde KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

III.             İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimizin internet sitesinde yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında” belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlarla; yetkili kamu kurum kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak özel hukuk tüzel kişilerine, meslek kuruluşlarına, Şirketimizin müşterilerine, tedarikçilerine ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

IV.             Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda; sunulan ürün ile hizmetleri sağlamak, geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmek amacıyla toplanır. Çalışanlarımız, elektronik ve mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla, NORM Mühendislik Makine San. Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti.olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme bağıyla kurulan iş ilişkisine istinaden taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması gibi nedenlerle veya veri sahibinin açık rızası alınarak toplanan verileriniz, KVKK’nın 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlar ve amaçlar kapsamında, bu metnin (II) ve (III) numaraları maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

V.                Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, niteliklerine göre en kısa sürede ve en geç talebin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kurulca belirlenen tarifedeki ücretleri başvuruda bulunan veri sahibinden isteyebilir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvuruların, ekte yer alan “Veri Sahibi Başvuru Formu” kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Seyhan Cad.No:12 Sarıçam/ADANA adresine, noter kanalıyla ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin normmuhendislik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta veya bilgi@normmuhendislik.com kurumsal e-posta adresine ya da KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

Ek       : Veri Sahibi Başvuru Formu
PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız